REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „ČAROBNA ŠUMA" ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Na temelju članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” broj: 10/97, 107/07, 94/13., 98/19, 57/22 i 101/23), te članka 4. i 5. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Čarobna šuma” Špišić Bukovica (KLASA:011-02/23-01/01, URBROJ:2189-92-01-23-2) od 02. svibnja 2023. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Čarobna šuma” Špišić Bukovica na 50. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2024. godine donijelo je rezultate upisa djece u dječji vrtić „Čarobna šuma” Špišić Bukovica za pedagošku godinu 2024./2025.

Tijekom mjeseca kolovoza roditelji će biti pozvani na roditeljski sastanak na kojem će dobiti sve informacije u svezi potpisivanja Ugovora o uslugama predškolskog odgoja.
Upisana djeca započinju ostvarivati program od 1. rujna tekuće godine.
Djeca koja nisu primljena u Dječji vrtić vode se na listi prednosti, te će se upisati tijekom godine kada dođe do proširenja kapaciteta Dječjeg vrtića.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com