O vrtiću

2020. godine Općina Špišić Bukovica osniva Dječji vrtić „Čarobnu šumu“ kao samostalnu ustanovu čija je osnovna djelatnost predškolski odgoj djece od navršene treće godine života, pa do polaska u osnovnu školu.

Kako do spomenute godine nije bilo riješeno institucionalno pružanje skrbi za djecu rane i predškolske dobi na području općine Špišić Bukovica, otvorenje vrtića dočekano je s velikom radošću. Na zadovoljstvo svih –  djece i roditelja kao korisnika vrtića, Općine kao osnivača i djelatnika, vrtić je svoja vrata otvorio 19.10.2020.godine.

Projekt izgradnje vrtića sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja (Program ruralnog razvoja 2014.-2020.; udio sufinanciranja: 85% EU, 15% HR).

Prostor vrtića je suvremeno opremljen, modernom i novom opremom, te omogućava djeci, kao i djelatnicima siguran i ugodan boravak.

U siječnju 2022. godine s radom započinje mješovita jaslička skupina (za djecu od navršene prve godine života do treće godine).

Kratak opis prostora vrtića:

  • dvije jedinice za djecu vrtićke dobi od navršene 3. do 7. godine života, koje obuhvaćaju sobu dnevnog boravaka, garderobu, zajednički sanitarni čvor, terase;
  • jedna jedinica za djecu jasličke dobi od navršene 1. do 3.godine života sa sanitarnim čvorom, terasa;
  • soba za izolaciju bolesne djece;
  • prostorije za zaposlene: soba za odgojitelje, prostor za zdravstvenog djelatnika, garderobe odgojitelje i tehničko osoblje, sanitarni čvor za osoblje, hodnici;
  • kuhinja
  • kotlovnica za grijanje i sustav ventilacije
  • vanjski prostor: ograđeno igralište za djecu vrtićke dobi sa spravama primjerenim djeci vrtićke, slobodne zelene površine za igru i aktivnosti na zraku

 

Projekt vrtića rađen je sukladno zahtjevima Državnog pedagoškog standarda.

PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA „ČAROBNA ŠUMA“

U planiranju rada dječjeg vrtića “Čarobna šuma” polazište nam je dijete, njegove razvojne potrebe, interesi i želje.

 

Ciljevi programa su nam stvaranje, poticanje i daljnje njegovanje svih pozitivnih čimbenika u djetetovu životu, poštujući:

– humanistički pristup i priznavanje prioriteta  zakonitostima i suvremenim znanstvenim spoznajama o razvoju djeteta,

– provođenje programa u neautoritarnoj, demokratskoj okolini i odnosima, kako u obitelji, tako i u institucionalnom smislu,

– unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini i razvijanje individualnih mogućnosti djeteta što obuhvaća očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim, spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima.

 

Boravak djeteta u dječjem vrtiću svakom djetetu omogućava razvijanje sposobnosti i kreativnosti kroz osmišljen cjelodnevni program u kojem se djetetu u pedagoški osmišljenom okruženju i uz stručnu pomoć odgojitelja omogućuje aktivnosti i igra prilagođena njegovim potrebama.

S ciljem očuvanja posebnosti i individualnosti, razvojem emocionalne i socijalne  inteligencije nastojimo razvijati  sposobnost svakog pojedinca, te svakodnevno učiti djecu, ali i od djece kako biti sigurni u sebe, sretni, hrabri i samostalni, te uživati u igri, druženju i učenju.

U okviru djelatnosti dječjeg vrtića “Čarobna šuma” zastupljeno je provođenje redovitog devetosatnog programa, odnosno cjelodnevni boravak djece u vrtiću, a ostvaruje  se  program odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djece i zahtjevima roditelja, program predškolske, te drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

U našem vrtiću ostvaruje se:

  • 9 – satni primarni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za djecu od navršene prve godine djetetova života do polaska u školu
  • program predškole za djecu koja nisu polaznici vrtića

Cjelodnevni  devetosatni program provodi se od 6:30h – 15:30h.

U pedagoškoj godini 2020./21. vrtić pohađa 44-ero djece raspoređenih u dvije odgojne skupine – mlađa odgojna skupina „Ježići“ i mješovita starija „Sovice“.

U pedagoškoj godini 2021./22. vrtić pohađa 53-oje djece raspoređenih u tri odgojne skupine – jaslička skupina “Pčelice”, mlađa odgojna skupina „Ježići“ i mješovita starija „Sovice“.

U pedagoškoj godini 2022./23. vrtić pohađa 52-oje djece raspoređenih u tri odgojne skupine – jaslička skupina “Pčelice”, mlađa odgojna skupina „Ježići“ i mješovita starija „Sovice“.

U pedagoškoj godini 2023./24. vrtić pohađa 51 dijete koji su raspoređeni u tri odgojne skupine – jaslička skupina “Pčelice”, mlađa odgojna skupina „Ježići” i mješovita starija „Sovice”.

Naša vizija – biti vrtić u kojem se djeca osjećaju ugodno, sigurno, zadovoljno i dobrodošlo. Vrtić koji zadovoljava sve dječje potrebe i omogućuje unapređivanje djetetova života u cjelini kroz izražavanje, razvijanje i ostvarivanje individualnih potreba djeteta.

Naša misija – profesionalni pristup ranom odgoju i obrazovanju kao prvom dijelu i temelju odgojno-obrazovnog sustava. Uz poštivanje svih individualnih dječjih potreba i razlika, razvijati svijest i samosvijest djece, te pomoći roditeljima u odgoju djece i razvijanju dječjih kompetencija.

TIJELA VRTIĆA

Upravno vijeće

Vrtićem upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 5 članova.

Tri člana imenuje osnivač, jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga, i jednog člana biraju odgojitelji i stručni suradnici iz svojih redova.

 

Odgojiteljsko vijeće

Stručno tijelo u Vrtiću je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i opći aktima Vrtića.

 

Ravnatelj/ica

Ravnatelj/ica je poslovodni i stručni voditelj Vrtića – organizira i vodi rad I poslovanje vrtića, predstavlja I zastupa Vrtić , poduzima I sve pravne radnje u ime i za račun vrtića i odgovara za zakonitost rada vrtića.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com